Gymnázium, Zábřeh, náměstí Osvobození 20 je realizátorem projektu

Registrační číslo projektu

CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0002721

Název programu

Integrovaný regionální operační program

Název výzvy

  1. Výzva – INFRASTRUKTURA STŘEDNÍCH A VYŠŠÍCH

Datum zahájení

  1. 9. 2017

Datum ukončení

  1. 9. 2018

Anotace projektu

Hlavním cílem projektu je zvýšit kvalitu a dostupnost infrastruktury Gymnázia Zábřeh ve vazbě na potřeby trhu práce prostřednictvím modernizace zázemí pro výuku a zajištění bezbariérového přístupu. Realizací projektu bude podpořen aktivní rozvoj žáků a budou vytvořeny podmínky pro snazší nástup do vysokoškolského studia a začlenění se na trhu práce.

Cíl bude naplněn prostřednictvím následujících aktivit:

  • zřízení jazykové laboratoře vybavené především softwarem pro efektivní výuku cizích jazyků, která umožní utvářet a posilovat komunikační kompetence žáků v cizích jazycích s ohledem na individuální vzdělávací možnosti a potřeby žáků,
  • zřízení laboratoře fyziky a odborné učebny fyziky tak, aby bylo možné spojovat teoretickou výuku s fyzikálními experimenty a účinně tak propojovat teoretické poznatky s technickou praxí a s konkrétními zkušenostmi a představami žáků o průběhu fyzikálních jevů.

Zvýšení dostupnosti infrastruktury bude dosaženo prostřednictvím bezbariérových úprav. V rámciprojektu bude dobudována stávající bezbariérová vertikální zdvižná plošina, nově zřízené učebny budou bezbariérově přístupné.

Aktivity projektu vedou k vyššímu uplatnění žáků na trhu práce a větší úspěšnosti v navazujícím studiu především v technických, přírodovědných a jazykových oborech. Škola má také za cíl zpříjemnit školní venkovní areál, proto je součástí projektu také úprava venkovního prostranství.

 

Projekt má vazbu na podporované aktivity výzvy č. 33 Integrovaného regionálního operačního programu:

  • Rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury (včetně zabezpečení bezbariérovosti dle vyhlášky č. 398/2009 Sb.):
  • rekonstrukce stávajících prostor a zřízení laboratoře fyziky, odborné učebny fyziky a jazykové laboratoře,
  • dostavba bezbariérové vertikální zdvižné plošiny pro zajištění bezbariérovosti.
  • Pořízení vybavení budov a učeben:
  • Do učeben, relevantních v projektu, budou nakoupeny nové učební pomůcky v podobě počítačů, dataprojektorů či v podobě hardwaru a softwaru pro zefektivnění výuky cizích jazyků atd. Aktivita povede k modernizaci učeben, čímž bude zkvalitněna a obohacena výuka.

 

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.