Gymnázium, Zábřeh, náměstí Osvobození 20 je realizátorem projektu

Šablony pro Gymnázium Zábřeh

Registrační číslo projektu

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0007861

Název programu

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Název výzvy

Výzva č. 02_16_035 pro Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro SŠ a VOŠ I

Datum zahájení

1. 1. 2018

Datum ukončení

31. 12. 2019

Anotace projektu

Projekt je zaměřen na následující témata:

  • podpora osobnostně profesního rozvoje pedagogických pracovníků ů prostřednictvím jejich dalšího vzdělávání,
  • zapojení rodilých mluvčí do výuky cizích jazyků,
  • zavádění metody CLIL do výuky,
  • doučování žáků ohrožených školním neúspěchem.

Aktivity  projektu

Aktivita III/2.1 Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin

Cílem aktivity je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomocí jejich vzdělávání a průběžného sebevzdělávání v oblasti inkluze.

Vzdělávání bude probíhat formou absolvování vzdělávacího programu DVPP akreditovaného v systému DVPP.

Celkový počet hodin vzdělávání je minimálně 8 hodin.

Aktivita bude realizována 20x.

Podpořeno bude minimálně 20 pedagogických pracovníků.

Aktivita III/2.3 Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ – DVPP v rozsahu 24 hodin

Cílem aktivity je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání v oblasti osobnostně sociálního rozvoje.

Vzdělávání bude probíhat formou absolvování vzdělávacího programu DVPP akreditovaného v systému DVPP.

Celkový počet hodin vzdělávání je minimálně 24 hodin.

Aktivita bude realizována 20x.

Podpořeno bude minimálně 20 pedagogických pracovníků.

Aktivita III/2.10 Zapojení odborníka z praxe do výuky na SŠ

Cílem aktivity je prohloubit spolupráci pedagogických pracovníků a odborníků z praxe v rámci všeobecně-vzdělávacích předmětů. Díky spolupráci se zlepší kvalita výuky, která bude mít pozitivní vliv na výsledky žáků.

Aktivita je určena pro pedagoga školy vyučujícího cizí jazyk a odborníka z praxe, kteří v rámci jedné aktivity společně naplánují a zrealizují 12 vyučovacích hodin cizího jazyka. Po každé vyučovací hodině proběhne reflexe včetně zhodnocení využitých metod a vlivu na vzdělávací procesy a výsledky žáků. Na jednu hodinu výuky (45 min.) připadá jedna hodina (60 min.) přípravy a 0,5 hodiny (30 min.) reflexe. Odborníkem z praxe je rodilý mluvčí příslušného cizího jazyka.

Aktivita bude realizována celkem 28x.

Celkem proběhne 336 hodin výuky cizích jazyků s podporou rodilých mluvčí.

Podpořeni budou minimálně 4 pedagogičtí pracovníci vyučující cizích jazyky.

Aktivita III/2.11 CLIL ve výuce na SŠ

Cílem aktivity je prohloubit znalosti pedagogických pracovníků, kteří nevyučují vzdělávací obor Cizí jazyk,  a zároveň zvýšit jejich kompetence ve využívání metody CLIL při výuce nejazykových předmětů.

Pedagog, který vyučuje cizí jazyk (dále jen „pedagog-lektor“), povede své dva kolegy – pedagogy, kteří nevyučují vzdělávací obor Cizí jazyk (dále jen „pedagog-nejazykář“). Pedagog-lektor připraví a zrealizuje pro své kolegy 50 výukových lekcí cizího jazyka v délce trvání minimálně 60 minut, jejichž cílem je získání větší jistoty v komunikačních dovednostech a příprava na zavedení metody CLIL do výuky. Pedagog-lektor dále ve spolupráci s každým zapojeným pedagogem-nejazykářem připraví 10 CLIL minilekcí, které budou v průběhu trvání aktivity realizovány pedagogem-nejazykářem v jím vedeném vzdělávacím oboru. Po realizaci každé minilekce bude provedena reflexe nejenom vzhledem k činnostem pedagoga, ale také k procesům a výsledkům vzdělávání na úrovni žáka.

Aktivita bude realizována celkem 2x.

Celkem bude připraveno a realizováno 40 CLIL minilekcí.

Podpořeni budou tři pedagogové-nejazykáři.

Aktivita III/4.1 Doučování žáků SŠ ohrožených školním neúspěchem

Cílem aktivity je podpořit žáky středních škol ohrožené školním neúspěchem prostřednictvím možnosti doučování.

Aktivita bude realizována prostřednictvím doučování skupiny min. třech žáků školy ohrožených školním neúspěchem vedeného pedagogem školy.

Doučování jedné skupiny bude probíhat v rozsahu minimálně 16 hodin, a to jedenkrát týdně 60 minut pět po sobě jdoucích měsíců v týdnech, ve kterých probíhá výuka.

Aktivita bude realizována nejméně 10x.

Celkem proběhne minimálně 160 hodin doučování – tj. min. 10 skupin po 16 hodinách.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.